Vores værdier

Vores værdigrundlag

I 2016 har elever, forældre og den samlede personalegruppe arbejdet med hvilke værdier, der kendetegner Ferritslev Friskole og Børnehuset Fuglereden. Vi er kommet frem til disse fire værdisætninger, som vi er rigtig stolte af fordi de formår at binde Hans Thygesens tanker fra 1859 op til vores hverdag nu. De fire kerneværdier drøftes løbende med forældre og den samlede personalegruppe og afspejler tydeligt friskolens og Fugleredens hverdag. Vi er en værdibåren skole med dybe og stærke rødder i den Grundtvig-Koldske skoletradition.

Citat fra beskrivelsen af skolens logo (fuglene):

"Når eleverne forlader skolen, kan forældre og lærere spørge sig selv: "Blev de mætte?" Har vi givet dem, hvad de har brug for som grundlag i deres videre udvikling?" Måske vil de unge først senere i livet kunne besvare spørgsmålet: "Blev I mætte?"

Skolens værdigrundlag i den daglige pædagogiske praksis

Hvad betyder dannelsesbegrebet på Ferritslev Friskole?

På Ferritslev Friskole vil vi dannelsen, som er en erfarings- og læringsproces, der ikke er bundet op på at skulle lære noget bestemt. Dannelse skal forstås som den proces, hvor man overskrider sin egen verden og involverer sig med en større verden. Dannelse er derfor et begreb, der rækker ud over skolen og handler om, hvordan man begår sig i alle livets sammenhænge. Hos os går dannelse og almen dannelse hånd i hånd, da vi anvender den almene dannelse aktivt i den fagopdelte undervisning: nemlig i mødet med det faglige stof, der åbner verden.
Dannelsesbegrebet er også en meget tydeligt den røde tråd mellem Børnehuset Fuglereden, Spiren skolens SFO, Forspiren og skolen. Den frie leg, som får lov at fylde i børnenes hverdag, har en kæmpe værdi i sig selv. Det er så vigtigt, at børnene får lov at lege, uden at skulle have et læringsudbytte, for den instrumentaliserede tilgang dræber glæden og skaber en frygt for om man nogensinde gør det godt nok.  Og her har vi som skole et ansvar for at sætte børnene fri, så de erfarer alt det der findes i verden, som har værdi i sig selv.

 

Giv os skolen tilbage – hvad mener vi med det?

På Ferritslev Friskole tager vi det alvorligt, at vi mennesker har et sprog, som afslører hvem vi er, vores forståelse af verdenen og selve livet. Vi er derfor meget opmærksomme på, at det psykologiske sprog også i skoleregi har overlejret det pædagogiske sprog.  Psykologiseringen har fået så voldsom et tag i os alle og gennemsyrer nu vores samfund og vores tilgang til livet i så høj grad, at det i stedet for mod indgyder modløshed og mistrivsel. Så ”Giv os skolen tilbage”, så vi kan løse vores fornemmeste pædagogiske dannelsesopgave. 
Når man går psykologisk til værks, er der en grundlæggende måde at tænke på: nemlig at mistrivslen knytter sig til det enkelte barn, der mistrives, og at vi må ændre barnet eller den unge for at fjerne mistrivslen. Det er naturligvis relevant i nogle tilfælde. Men for langt de fleste er den pædagogiske tænkning langt mere frugtbar, fordi man ikke kun arbejder med børnene, men med betingelserne for deres liv.
Med det pædagogiske afsæt ser vi børnene i en verden sammen med andre og i fællesskaber, som der skal arbejdes med. Det alt afgørende, at børnene og de unge også selv bliver opmærksomme på den verden, de er en del af. Men det kræver at vi i fællesskab får vores tanker om børn og unges liv sendt i en anden retning end den psykologiserende tænkning. Ingen kan holde til en tilgang til livet, hvor man skal arbejde med sit indre, og hvor problemet er inde i os selv. Børn og unge skal rettes ud imod den verden, de er en del af. Den pædagogiske opgave består kort sagt i at skabe en verden, som det er værd at rette sig ud imod.” Vi skal indgyde børn og de unge mennesker mod til at møde livets storme. Ingen har lovet os at livet er en dans på roser, for al erfaring viser at livets pris er både modgang og medgang. Men et så tydeligt afsæt i det pædagogiske forudsætter, at man som forældre har tillid til, at vi vil det enkelte barn og fællesskabet det bedste.

 

Hvorfor er forældresamarbejdet vigtigt? Og hvad forventer vi?

At være forældre på Ferritslev Friskole et aktivt tilvalg, hvor vi med afsæt i skolens værdiggrundlag er forpligtet overfor hinanden. Vi har store forventninger til samarbejdet og er heller ikke bange for at stille krav til jer, som forældre.  Hvis vi skal give jeres børn, den undervisning og gode skolehverdag de har krav på, er det nødvendigt at skelne mellem skolens ansvar og forældres ansvar.  Det vil sige, at der skal være tillid i samarbejdet og dermed også opbakning til det pædagogiske afsæt hos den enkelte lærer eller pædagog. I praksis betyder det, at den enkelte lærer har klasserumsledelsen og sætter rammerne for undervisningen og undervisningsmiljøet. Som forældre kan man understøtte det gode undervisningsmiljø ved at samarbejde med hinanden og respektere hinandens forskellighed. Som forældre er man ”den skjulte klassekammerat”, så det er vigtigt at man taler ordentligt om andres børn. 
Som en del af det tætte samarbejde holdes der forældremøder, skolehjem-samtaler, arrangementer, arbejdsdage og en årlig generalforsamling, som understreger det forpligtende fællesskab. Relationer er alt afgørende, så jo mere vi er sammen om et fælles tredje, jo stærkere forældresamarbejde og dermed skole får vi.

 

Hvorfor er samarbejdet med den enkelte elev vigtig? Og hvad forventer vi?

På Ferritslev Friskole møder vi den enkelte elev i en ligeværdig relation. Vi er meget opmærksomme på at den nye generation af elever står stærkere i deres egen ret, men også er langt mere sårbare. De individuelle behov er steget og normalitetsbegrebet er under pres, hvilket vi i vid udstrækning tager hensyn til i den pædagogiske praksis. Men i det store fællesskab er det vigtigt, at den enkelte elev kan udsætte sine behov, kan tage imod en henstilling fra en voksen, kan samarbejde med hinanden og respektere hinandens forskellighed. På samme måde har vi en klar forventning om, at den enkelte elev vil gøre de ting man bliver bedt om i undervisningen. På skolen øver man sig hverdag både på de ting, der er svære i relationen til andre, men også i den faglige fordybelse, som både giver udsyn og indsigt.

Kontakt os